Xin ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 12, 2022 | 16:19 - Lượt xem: 1412

“Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: “4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này bằng phương thức điện tử.”.

Triển khai thực hiện quy định trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Ngày 27/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 3834/BKHCN-TĐC lấy ý kiến dự thảo Thông tư lần thứ nhất. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình Thông tư để gửi lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (dự thảo kèm theo công văn này).

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa – 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/5/2022, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: qlghinhan@tcvn.gov.vn để kịp thời tổng hợp.”

Xem toàn văn Công văn xin ý kiến dự thảo tại đây!

PV