Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 24, 2021 | 9:59 - Lượt xem: 1401

Kế hoạch do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành đặt mục tiêu xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp…

Tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch được đưa ra nhằm thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực thuộc danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; Áp dụng hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường của địa phương; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng nêu ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 1 (2021 – 2025) là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 20 lượt người tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; Hỗ trợ 04 lượt doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo;

Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho ít nhất 01 phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh được công nhận cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Trong giai đoạn 2 (2026 – 2030), phát triển 02 chuẩn đo lường, phương tiện đo nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đo lường; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 50 lượt người tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp;

Ảnh minh họa

Hỗ trợ 05 lượt doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo;

Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho ít nhất 01 phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh được công nhận cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường

Kế hoạch do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành cũng nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch. Trong đó, nhấn mạnh việc cần áp dụng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Thực hiện rà soát, đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được quy định tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường; xây dựng và áp dụng các cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng; Thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực, hoạt động của tổ chức dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường quốc gia; Phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để phục vụ nhu cầu về đo lường của doanh nghiệp.

Đầu tư chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đo lường tại địa phương; đủ năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo trên nhiều lĩnh vực phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; Tăng cường hỗ trợ công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ về đo lường;

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các cơ quan chuyên ngành và doanh nghiệp; Tăng cường phát triển, thương mại hóa chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác trong tỉnh;

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp trong công tác quản lý hoạt động đo lường; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực;

Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đo lường. Tổ chức tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, xây dựng phương pháp đo; Hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định hiện hành.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường. Tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường; triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về hoạt động đo lường; tư vấn, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường.

Phong Lâm