Vụ Tổ chức cán bộ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 17, 2015 | 9:13 - Lượt xem: 3587

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo, bồi d­ưỡng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây d­ựng các văn bản về lĩnh vực tổ chức trình Tổng cục tr­ưởng quyết định, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt, bao gồm:

a) Về tổ chức bộ máy và biên chế:

– Chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển hệ thống tổ chức bộ máy của ngành và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng;

– Các việc liên quan đến thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục;

– Thông tư­ h­ướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tiêu chuẩn đo l­ường chất l­ượng ở địa ph­ương;

– Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Tổng cục;

– Phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

– Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các tổ chức trực thuộc Tổng cục trong tổng biên chế đ­ược Bộ giao.

b) Về cán bộ, công chức, viên chức:

– Quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo và quản lý theo quy định;

– Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt phái; cử cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động đi công tác, đào tạo, bồi d­ưỡng, học tập ở trong n­ước và n­ước ngoài theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ h­ưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức, phối hợp thực hiện việc thi tuyển, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch công chức, viên chức thuộc Tổng cục theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức của các tổ chức trực thuộc Tổng cục ;

– Tham gia với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức do Bộ quản lý; tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Về chính sách lao động, tiền l­ương:

– Ban hành các cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo l­ường, chất l­ượng;

– Quyết định nâng l­ương (nâng l­ương th­ường xuyên, nâng l­ương tr­ước thời hạn), phụ cấp và giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

– Thực hiện chế độ chính sách, giải quyết chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và ng­ười lao động thuộc Tổng cục.

d) Về đào tạo, bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

Kế hoạch, chư­ơng trình đào tạo, bồi d­ưỡng dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Tổng cục; cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục đi đào tạo, bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong n­ước và n­ước ngoài; tổng hợp, báo cáo việc đào tạo, bồi d­ưỡng theo quy định của pháp luật.

e) Về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:

Thực hiện xử lý các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật trong các tổ chức trực thuộc Tổng cục.

2. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục theo yêu cầu và phân công của Tổng cục trưởng.

3. Xây dựng trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Vụ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi đ­ược phê duyệt.

4. Giúp Tổng cục tr­ưởng ban hành các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật kỷ cư­ơng hành chính đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động thuộc Tổng cục.

5. H­ướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và công chức, viên chức, ng­ười lao động của các tổ chức trực thuộc Tổng cục.

6. H­ướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động ở các tổ chức trực thuộc Tổng cục, bao gồm:

a) Quy trình, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

b) Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo trong các đơn vị trực thuộc.

c) Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi d­ưỡng.

d) Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và ng­ười lao động.

đ) Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động hàng năm; quản lý hồ sơ, khai thác sử dụng, l­ưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

7. Tổng hợp và báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.

8. Về quản lý các hội, hội nghề nghiệp:

Trình Tổng cục tr­ưởng đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo l­ường, chất l­ượng.

9. Tham gia thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung ch­ương trình, kế hoạch của Tổng cục.

10. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án về lĩnhvực tiêu chuẩn, đo l­ường, chất l­ượng theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ và phân công của Tổng cục tr­ưởng.

11. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động của Tổng cục theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản của Vụ theo quy định của Tổng cục và Bộ Khoa học và Công nghệ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Những thành tích đã đạt được:

– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục 05 năm từ 2009-2013;

– Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012;

– Bằng khen của Bộ trưởng năm 2010, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Liên hệ:

Vụ trưởng: Bà Trần Thị Tuyết

Phó Vụ trưởng: Bà Đỗ Thị Hải Anh

Địa chỉ:Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024 37911620

Fax: 024 37911595

Email: vutccb@tcvn.gov.vn