Vụ Tiêu chuẩn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 8, 2009 | 9:19 - Lượt xem: 3441

Vụ Tiêu chuẩn là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng quản lý công tác tiêu chuẩn hoá.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số mã vạch; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng quy định hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam.

3. Tổ chức xây dựng danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, danh mục sản phẩm hàng hoá bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

4. Đề xuất, chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số mã vạch; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi được ban hành.

5.Đề xuất các biện pháp thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Quản lý và hướng dẫn việc đăng ký và đăng bạ tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành; hướng dẫn hoạt động xây dựng tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở.

6.Tổ chức theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn.

7.Đề xuất giải quyết các kiến nghị và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

8.Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tiêu chuẩn hoá của các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở.

9.Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tham gia tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về hoạt động tiêu chuẩn hoá và mã số, mã vạch.

10.Theo dõi, đề xuất việc quản lý hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá.        

Những thành tích đã đạt được:

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2009, 2011;

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012;

– Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2009 đến năm 2013.

Liên hệ:

Vụ trưởng: Ông Nguyễn Văn Khôi

Phó Vụ trưởng: Bà Phạm Thị Phương Thảo

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.37911629

Fax: 024.37911595

Email:vutieuchuan@tcvn.gov.vn.