Vụ Pháp chế – Thanh tra

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 26, 2015 | 9:16 - Lượt xem: 4760

Vụ Pháp chế -Thanh tra là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tổ chức thực hiện công tác pháp chế; có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL sản phẩm và hàng hóa trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật; giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về công tác pháp chế:

Giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác pháp chế với nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ chức pháp chế.

2. Về công tác thanh tra

a) Giúp Tổng cục trưởng Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng và hoạt động thanh tra chuyên ngành và Điều 10 Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ phù hợp quy định pháp luật về thanh tra, về xử lý vi phạm hành chính;
b) Tổ chức, thành lập Đoàn thanh tra, trình Tổng cục trưởng ban hanh Quyết định thanh tra;
c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh tra, các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra;
d) Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng giái quyết các vấn đề về công tác thanh tra;
đ) Vụ trưởng Vụ pháp chế – Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra được sử dụng dấu của Tổng cục khi ban hành các văn bản để áp dụng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a) Giúp Tổng cục trưởng thường trực tiếp công dân, thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định pháp luật;
b) Xử lý yêu cầu, kiến nghị, đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
c) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
d) Giúp Tổng cục trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

4. Công tác phòng chống tham nhũng
a) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
b) Giúp Tổng cục trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng. Chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh kiến nghị Tổng cục trưởng xử lý người có hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;
c) Giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Tổng cục trưởng tổng hợp, báo cáo về công tác pháp chế, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của Tổng cục.

6. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Vụ pháp chế – Thanh tra theo phân cấp và theo quy định pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng hoặc Chánh Thanh tra Bộ giao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Những thành tích đã đạt được:

– Tập thể lao động xuất sắc năm 2012, 2013;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2011, 2012 và 2013.

Liên hệ:

Phó Vụ trưởng phụ trách: Ông Đoàn Thanh Thọ

Phó Vụ trưởng : Bà Lê Bích Ngọc

Địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.37911627/37911628

Fax: 024 37911595

Email: thanhtratdc@tcvn.gov.vn, thanhtratdc3@tcvn.gov.vn