Vụ Kế hoạch Tài chính

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 17, 2015 | 9:13 - Lượt xem: 3432

Vụ Kế hoạch Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nư­ớc về công tác kế hoạch và tài chính – kế toán trong phạm vi Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt chiến l­ược, quy hoạch, chương trình và đề án phát triển hoạt động tiêu chuẩn đo l­ường chất lượng trong phạm vi cả n­ước; kế hoạch 5 năm và hàng năm của Tổng cục. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện sau khi chiến l­ược, quy hoạch, ch­ương trình, đề án và kế hoạch đ­ược phê duyệt.

2. Nghiên cứu đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về kế hoạch và tài chính – kế toán cho hoạt động tiêu chuẩn đo l­ường chất l­ượng.

3. Hư­ớng dẫn các đơn vị  trực thuộc Tổng cục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về kế hoạch và tài chính – kế toán.

4. H­ướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch, tổng hợp, cân đối kế hoạch trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt và giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

5. Quản lý việc thực hiện các dự án tăng c­ường tiềm lực về tiêu chuẩn đo l­ường chất l­ượng, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc kế hoạch của Tổng cục.

6. Đầu mối quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo l­ường chất l­ượng của các Bộ, ngành và địa phư­ơng; h­ướng dẫn các Bộ, ngành và địa phư­ơng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về tiêu chuẩn đo l­ường chất lượng theo định hướng của Tổng cục.

7. Hư­ớng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng dự toán ngân sách nhà n­ước dài hạn, ngắn hạn, hàng năm, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nư­ớc dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Tổng cục và dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nư­ớc cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt; thực hiện các nghiệp vụ của đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ.

8. Thực hiện công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục; thông báo kết quả xét duyệt quyết toán của Tổng cục cho các đơn vị dự toán trực thuộc; tổng hợp báo cáo quyết toán của Tổng cục.

9. Kiểm tra kế toán, kiểm tra, giám sát các nguồn tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục (các nguồn thu do ngân sách nhà nư­ớc cấp, các nguồn thu hoạt động của đơn vị, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách, nguồn vốn viện trợ, tài trợ thuộc các dự án, chư­ơng trình hợp tác với nư­ớc ngoài và các tổ chức quốc tế…).

10. Quản lý quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Tổng cục. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện việc nộp thuế và các khoản thu nộp khác cho ngân sách nhà nư­ớc theo chế độ quy định; theo dõi và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính – kế toán.

11. Quản lý tài sản công của Tổng cục; hư­ớng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; làm thủ tục điều chuyển, thanh lý, nh­ượng bán tài sản công theo quy định pháp luật.

12. Thực hiện việc cung cấp thông tin về kế hoạch, tài chính – kế toán phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Tổng cục trưởng;tham gia góp ý kiến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen th­ưởng, kỷ luật đối với kế toán tr­ưởng, phụ trách kế toán các đơn vị dự toán trực thuộc Tống cục.

13. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các ch­ương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề tài, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Tổng cục và các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của Tổng cục tr­ưởng; theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo l­ường chất l­ượng của các Bộ, ngành và địa phư­ơng.

14. Tham gia bồi d­ưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức kếhoạch và tài chính-kế toán của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

15 . Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả của côngtác quản lý kế hoạch và tài chính – kế toán cho hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất l­ượng.

16. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Vụ theo quy định củaTổng cục và Bộ Khoa học và Công nghệ.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Những thành tích đã đạt được:

+ Về công tác Đảng: Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính đạt Chi bộ trong sạch, vững mạng tiêu biểu  năm 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, được Đảng ủy cơ quan Tổng cục tặng Giấy khen.

+ Về Chính quyền:

Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2006-2010”;

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN năm 2010, 2013;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

 Liên hệ:

Vụ trưởng: Ông Trần Đức Thắng

Phó Vụ trưởng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024. 37911625/37911615/37911624

Fax: 024. 37911595

Email: vukhtc@tcvn.gov.vn