Vụ Hợp tác quốc tế

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 31, 2015 | 9:16 - Lượt xem: 3125

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng có chức năng tham mư­u, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng phư­ơng hư­ớng và các ch­ương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất l­ượng sản phẩm hàng hóa

2. Xây dựng trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Tổng cục, của Vụ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi đ­ược phê duyệt.

3Tổ chức tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế, khu vực và các nư­ớc trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo l­ường, năng suất và chất l­ượng sản phẩm hàng hóa.

4. Hỗ trợ hoặc phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng chương trình, dự án quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất l­ượng sản phẩm hàng hóa. Quản lý, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các ch­ương trình, dự án với các đối tác n­ước ngoài. Tham gia xây dựng và triển khai các đề án hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

5. Thống nhất quản lý, theo dõi hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục đối với các tổ chức quốc tế, khu vực và các nư­ớc. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, khu vực mà Tổng cục là thành viên.

6. Giúp Tổng cục trưởng tham gia đàm phán, tổ chức, triển khai ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương; phối hợp thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam

7. Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo l­ường, năng suất và chất l­ượng sản phẩm hàng hóa.

8. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Vụ theo phân cấp và quy định của pháp luật

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Những thành tích đã đạt được:

– Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011, 2012, 2013.

– Bằng khen của Bộ trưởng năm 2011-2012.

–  Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2007-2009.

Liên hệ:

Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Vụ: ông Hà Minh Hiệp

Phó Vụ trưởng phụ trách: Vũ Thị Tú Quyên

Địa chỉ: Sô 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.37911630

Fax: 024.37911605

Email: htqt@tcvn.gov.vn