Vụ Đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 1, 2011 | 9:19 - Lượt xem: 8469

Vụ Đo lường là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo lường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Tổng cục trưởng, bao gồm:

a) Đề xuất chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường.

b) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi được ban hành.

2. Xây dựng trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chính sách, chiến lược về hoạt động trong lĩnh vực đo l­ường; đề xuất các biện pháp, tổ chức phổ biến, h­ướng dẫn triển khai thực hiện sau khi đ­ược phê duyệt.

3. Đề xuất, phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển chuẩn đo l­ường quốc gia.

4. Xây dựng trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về hoạt động của Vụ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

5 . Trình Tổng cục tr­ưởng quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm về đo l­ường.

b) H­ướng dẫn xây dựng hệ thống chuẩn đo l­ường của các Bộ, ngành, địa phương.

c) Chứng nhận chuẩn đo l­ường; công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo l­ường.

d) Phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong n­ước hoặc nhập khẩu.

6. Tổ chức hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo l­ường theo quy định của pháp luật về đo lường.

7. Tố chức thực hiện các biện pháp để tố chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, ph­ương tiện đo.

8. Tổ chức biên soạn các văn bản, tài liệu h­ướng dẫn chuyên môn, nghiệpvụ về đo lường.

9. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động đo l­ường của các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở.

10. Phối hợp với các đơn vị tố chức đào tạo kiểm định viên đo l­ường, đào tạo nâng cao nghiệp vụ về đo l­ường.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tập huấn, thông tin, tuyên truyền về hoạt động quản lý đo l­ường.

12. Thực hiện việc quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đo l­ường theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Vụ theo quy định của Tổng cục và Bộ Khoa học và Công nghệ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Những thành tích đã đạt được:

– Liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2007 đến năm 2013;

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2009;

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;

– Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2013.

Liên hệ:

Vụ trưởng: Ông Trần Quý Giầu

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.37911632

Fax: 024.37911595

Email: bandoluong@tcvn.gov.vn.