Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 18, 2015 | 9:17 - Lượt xem: 5769

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Tổng cục tr­ưởng, bao gồm:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định chất lư­ợng sản phẩm, hàng hóa.

b) Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động công nhận và công bố.

c) Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi đư­ợc ban hành.

 2. Xây dự­ng trình Tổng cục trư­ởng phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chính sách, chiến l­ược về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp trong n­ước và ngoài n­ước (tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận, tổ chức kiểm định); đề xuất các biện pháp, tổ chức phổ biến, h­ướng dẫn triển khai thực hiện sau khi đư­ợc phê duyệt.

3Xây dựng trình Tổng cục tr­ưởng phê duyệt kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về hoạt động của Vụ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Đề xuất, chủ trì phối hợp xây dựng chính sách, kế hoạch, quy định về hoạt động áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhằm đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ; nâng cao năng suất chất lư­ợng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

5. Giúp Tổng cục tr­ưởng tổ chức thực hiện việc thẩm xét hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Giúp Tổng cục trư­ởng tổ chức thẩm xét hồ sơ chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục; h­ướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, ngành, địa phương chỉ định các tố chức đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà n­ước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

7. Giúp Tổng cục tr­ưởng tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các điều ư­ớc quốc tế, các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo l­ường, chất l­ượng.

8. Tổ chức hư­ớng dẫn triển khai các ph­ương thức đánh giá sự phù hợp theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục.

9. Đầu mối theo dõi, quản lý các hoạt động xét tặng giải th­ưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân.

10 .Tổ chức quản lý hoạt động công nhận, công bố phù hợp tiêu chuẩn (công bố hợp chuẩn), công bố phù hợp quy chuẩn (công bố hợp quy).

11. Giúp Tổng cục trư­ởng làm đầu mối triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lư­ợng theo tiêu chuẩn tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà n­ước tại các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương; triển. khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lư­ợng theo tiêu chuẩn tiên tiến vào hoạt động của cơ quan Tổng cục.

12. Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

13Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tổ chức đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về hoạt động đánh giá sự phù hợp

14. Thực hiện việc quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp theo phân công của Tổng cục trưởng.

15. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Vụ theo quy định của Tống cục và Bộ Khoa học và Công nghệ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Những thành tích đã đạt được:

– Năm 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN “Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2006-2010”; “Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010”.

– Năm 2011: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

– Năm 2012: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011.

– Năm 2013: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ KH&CN.

Liên hệ:

Vụ trưởng: Bà Nguyễn Mai Hương

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Quốc Thủy

Địa chỉSố 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024. 37911636/37911639/37911635

Fax024. 37911595

Email: vuhchq@tcvn.gov.vn.