Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 19, 2018 | 16:52 - Lượt xem: 1169

Ngày 18/10/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt. Thông tư này quy định các tiêu chí xác định và biện pháp đánh giá sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Danh mục các sản phẩm, thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Thông tư này áp dụng đối với:
– Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước.
– Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Việc đánh giá các sản phẩm và thiết bị tiết kiệm nước theo tiêu chí tại Điều 4 của dự thảo Thông tư này sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của tổ chức và cá nhân.
Nhãn tiết kiệm nước phải có các thông tin sau:
– Số chứng nhận, được thể hiện dưới dạng mã số/mã vạch do tổ chức chứng nhận cấp. Số chứng nhận này phải thể hiện theo đúng quy định của mã số/mã vạch và phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau:
– Tên và địa chỉ của tổ chức chứng nhận;
– Thông tin về tổ chức/cá nhân được cấp nhãn tiết kiệm nước;
– Thông tin về sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm nước;
Cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm được thể hiện dưới dạng dấu sao. Cấp 1 ứng với một sao, cấp 2 ứng với hai sao và cấp 3 ứng với ba sao.Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 17/12/2018

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/136

Nguồn tbt.gov.vn