Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 6, 2019 | 10:40 - Lượt xem: 1143

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy định chi tiết thực hiện:
1. Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản 2, khoản 4 Điều 7; Điều 12; khoản 3 Điều 14; khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 5 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
2. Khoản 5, 15 Phụ lục I; điểm 2 khoản 1, điểm 3 khoản 2 Phụ lục II; khoản 1 Phụ lục III; điểm 1 khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐCP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/9/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 29/6/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3 o%203.docx
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/142