Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 6, 2019 | 10:46 - Lượt xem: 1210

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe. Van hãm trong quy chuẩn này là loại nhả hãm giai đoạn, loại nhả hãm trực tiếp không thuộc phạm vi của quy chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe (sau đây gọi là van hãm) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%201901%20(van%20h%C3%A3m).doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/143