Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 9:30 - Lượt xem: 1172

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp được phân loại theo nhóm 01.2 TCVN 1266-0: 2001. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy kéo dùng trong nông nghiệp,các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, đánh giá sự phù hợp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào tháng 7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào ngày 03/9/2018.

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/132