Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 9:10 - Lượt xem: 1268

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cắt cỏ cầm tay nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, đánh giá sự phù hợp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng.Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu vào tháng 7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 03/9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/QUY%20CHUAN%20MAY%20CAT%20C O%20CAM%20TAY.doc

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/131