Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán nóng.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 25, 2019 | 15:18 - Lượt xem: 2495

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán nóng.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Danh mục các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua là ngày 31/12/2019. Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 14/9/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=777
Mã thông báo G/TBT/N/VNM/151