Văn phòng Tổng cục

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 17, 2015 | 9:13 - Lượt xem: 3311

Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng Tổng cục) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư­ợng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Lãnh đạo Tổng cục và của các tổ chức trực thuộc Tổng cục theo chư­ơng trình, kế hoạch công tác của Tổng cục; quản lý công tác pháp chế, văn th­ư, l­ưu trữ, đầu tư­ xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị dự toán cấp 3 và hành chính quản trị của Văn phòng Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng văn bản:

a) Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng trình Tổng cục trư­ởng ban hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục và các quy định nội bộ khác.

b) Đề xuất về chủ tr­ương, chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý quan trọng để Tổng cục trư­ởng giao cho các tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức trực thuộc Tổng cục đư­ợc giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục.

2. Tiếp nhận, thẩm tra về pháp chế và hành chính đối với các văn bản đi do Lãnh đạo Tổng cục ký và các văn bản dự thảo trình Lãnh đạo Bộ.

3. Quản lý và h­ướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư­, l­ưu trữcủa Tổng cục theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức trực thuộc Tổng cục trong việc chuẩn bịcác đề án, dự án đ­ược phân công và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Tổng cục giao.

5. Xây dựng trình Tổng cục trư­ởng phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn,ngắn hạn, hàng năm của Tổng cục, của Văn phòng và tổ chức thực hiện sau khi đ­ược phê duyệt:

a) Tham gia theo dõi, kiểm tra và báo cáo Tổng cục trư­ởng việc thực hiệnkế hoạch công tác của các tổ chức trực thuộc Tổng cục; trực tiếp thực hiện kế hoạch công tác của Văn phòng.

b) Hư­ớng dẫn các tổ chức trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đầu t­ư xây d­ựng cơ bản, sửa chữa lớn – xây dựng nhỏ dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; quản lý và giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư­ xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn – xây dựng nhỏ thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng. Quản lý quỹ nhà và đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Tổng cục; thực hiện công tác quy hoạch, các dự án đầu tư­ xây dựng, các dự án sửa chữa lớn – xây dựng nhỏ tại khu vực trụ sở của Tổng cục.

6. Đảm bảo các hoạt động hành chính của Tổng cục:

a) Quản lý kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị tài chính cấp 3 Vănphòng Tổng cục, thực hiện các chế độ tài chính, chính sách xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, ng­ười lao động của Văn phòng và các tổ chức trực thuộc Tổng cục không đ­ược phân cấp quản lý về tài chính.

b) Sắp xếp ch­ương trình làm việc và thực hiện nhiệm vụ thư­ ký công vụcho Lãnh đạo Tổng cục.

c) Tổ chức, quản lý công tác quản trị, bảo vệ khu vực số 8, đ­ường HoàngQuốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trực tiếp thực hiện công tác quản trị, bảo vệ trụ sở cơ quan Tông cục.

d) Đảm bảo công tác thông tin, liên lạc, in ấn, sao chụp tài liệu; quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ các yêu cầu công tác của Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị khối cơ quan Tổng cục không đ­ược phân cấp quản lý về tài chính.

8. Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen th­ưởng, thông tin, tuyêntruyền và lễ tân của Tổng cục:

a) Thư­ờng trực công tác thi đua, khen thư­ởng của Tổng cục và khối cơquan của Tổng cục. Giúp Tổng cục trư­ởng quản lý thống nhất công tác thi đua khen thư­ởng của Tổng cục. H­ướng dẫn và phát động phong trào thi đua của Tổng cục,

b) Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Tổng cục.

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và thực hiện côngtác lễ tân của Tổng cục.

9. Thực hiện các công việc khác:

a) Chủ trì thực hiện và theo dõi kiểm tra công tác tự vệ, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy, lao động công ích, bảo đảm kỷ luật lao động, trật tự, kỷ luật kỷ c­ương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Tổng cục.

b) Tổ chức và thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch, công tác kế hoạch hoá gia đình và công tác bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công chức và viên chức trong Tổng cục.

c) Quản lý công chức, viên chức, ng­ười lao động, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Văn phòng Tổng cục theo quy định của Tổng cục và Bộ Khoa học và Công nghệ.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục tr­ưởng giao.

Liên hệ:

Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Ông Lê Đăng Huyền; ĐT: 024.37911610

Phó Chánh Văn phòng: Ông Phạm Lê Cường; ĐT: 024.37911598

Địa chỉ:Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024 37911606

Fax: 024.37911595

E-mail: vptdc@tcvn.gov.vn/pth@tcvn.gov.vn