Văn bản hợp nhất số số 10/VBHN-BKHCN

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 18, 2023 | 17:10 - Lượt xem: 374

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 01/8/2023 hợp nhất 02 Thông tư, cụ thể:

– Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013.

– Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Xem Văn bản hợp nhất 10.2023 VBHN-BKHCN tại đây!