Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 12, 2023 | 11:13 - Lượt xem: 352

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN ngày 06/6/2023 hợp nhất 02 Thông tư, cụ thể:

– Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

– Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Xem Văn bản hợp nhất TT26- TT10 tại đây

Vụ PCTT