Vai trò của tính toán TFP trong tăng trưởng kinh tế địa phương

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 20, 2020 | 15:31 - Lượt xem: 2004

Viện Năng suất Việt Nam đã hướng dẫn và phổ biến phương pháp tính toán TFP cho rất nhiều tỉnh, thành phố và gần đây nhất là thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo “Đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2018” tại Đà Nẵng.

Tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP-Total Factor Productivity) là chỉ tiêu đo lường năng suất nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lao động ở cấp ngành và cấp nền kinh tế. Chỉ tiêu TFP đã được đề cập trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, điển hình là Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 1/11/2016.

Số liệu về TFP là dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng đầu tư, chất lượng lao động và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của địa phương trên cả nước.

Trong nhiều năm qua, Viện Năng suất Việt Nam đã hướng dẫn và phổ biến phương pháp tính toán TFP cho rất nhiều tỉnh/thành phố, điển hình như là tỉnh Long An, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, và gần đây nhất là thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng, tính toán chỉ tiêu TFP là yêu cầu đặt ra cho các địa phương, từ đó làm cơ sở xác định cho việc hoạch định chiến lược tăng trưởng và tăng năng suất trong giai đoạn tới.

Hà Thu