Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 2, 2017 | 18:56 - Lượt xem: 1929

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện từ năm 2018 như sau:

1. Phương thức tuyển chọn:

Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/52014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và các biểu mẫu bổ sung ban hành tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận Văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12/9/2017. Các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12/9/2017.

Tệp đính kèm:

  • Quyết định số 2031/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2017 phê duyệt danh mục nhiệm vụđặt hàng;
  • Phụ lục Quyết định.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.