Triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2019 của Chính phủ: Sự bứt phá mạnh mẽ của KH&CN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 18, 2019 | 10:03 - Lượt xem: 1118

Trong cuộc họp triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2019 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt kỳ vọng tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển ngành, lĩnh vực nói riêng và sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung

Ngày 14/02/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chương trình công tác năm 2019 của Bộ KH&CN với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”.

 

Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đã được quán triệt các nhiệm vụ cần phải tập trung triển khai theo Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, cụ thể: Khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; Triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, biến khởi nghiệp sáng tạo thành một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng; Rà soát, tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN.

Năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã xác định các nội dung cần triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 với phương châm hành động của Chính phủ là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Theo đó, tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; Thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018; Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc giải quyết trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục về kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Tổng cục TCĐLCL; Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; Đẩy mạnh việc thừa nhận kết quả thử nghiệm, chấp nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài, đồng thời thực hiện cơ chế đánh giá tại nguồn (tại nước xuất khẩu) để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa theo lô hàng; Phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, sản phẩm hàng hóa…./.

TH