Tỉnh Quảng Nam đã thực hiện hiệu quả Đề án về năng suất

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 29, 2018 | 9:40 - Lượt xem: 1157

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện Đề án hiệu quả về năng suất, thể hiện rất rõ nét tại các doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ; hiệu quả về quản lý từng bước được thể hiện ở các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; hiệu quả về cải tiến đã được thể hiện tại các doanh nghiệp áp dụng công cụ Kaizen 5S; hiệu quả về xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh cũng dần thể hiện ở các doanh nghiệp áp dụng HTQLCL, đánh giá sự phù hợp. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về phong trào năng suất chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Đã 10 doanh nghiệp đánh giá chứng nhận 34 sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, Ban Điều hành Đề án cũng triển khai hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp tuyên truyền, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến, Ban Điều hành Đề án cũng đã xem xét hỗ trợ 17 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 3 doanh nghiệp áp dụng VietGap, 2 doanh nghiệp áp dụng 4 lượt công cụ cải tiến theo Kaizen 5S; hỗ trợ 4 doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiểm môi trường…

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, trong khi đối tượng có nhu cầu hỗ trợ lớn, nên mức hỗ trợ chưa đủ để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ mà chỉ mang tính động viên. Các sở, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, như: xem xét điều chỉnh một số nội dung không triển khai được trong thực tiễn hoặc triển khai hiệu quả thấp sang các nội dung cần thiết hoặc triển khai có hiệu quả cao; cải thiện nâng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp; mở rộng đối tượng, ngành nghề hỗ trợ…

Trong giai đoạn tới sẽ chọn lựa 30 doanh nghiệp điển hình toàn diện tham gia giai đoạn 2; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn; xây dựng tối thiểu 1 tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Nam.

TH