Thực hiện pháp điển chủ đề Khoa học và Công nghệ

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023 | 16:19 - Lượt xem: 971

Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành từ năm 2012 nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các QPPL hiện hành ở cấp trung ương, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ Pháp điển.

Bộ Pháp điển được xây dựng là Bộ Pháp điển chính thức của Nhà nước. Tất cả các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tập hợp đầy đủ, sắp xếp trong Bộ Pháp điển. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi cần tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về một lĩnh vực nào đó có thể sử dụng Bộ Pháp điển để tra cứu. Tất cả các quy định pháp luật đang có hiệu lực thi hành ở một lĩnh vực bất kỳ vào một thời điểm cụ thể sẽ được sắp xếp một cách có hệ thống trong Bộ Pháp điển.

Với cách sắp xếp quy định pháp luật theo từng chủ đề và theo trật tự văn bản có thứ bậc pháp lý từ cao xuống thấp, Bộ Pháp điển sẽ cho phép người sử dụng có cái nhìn tổng thể về hệ thống quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành và áp dụng trong từng lĩnh vực nhất định. Người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy quy định trong các văn bản luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật liên quan đến từng vấn đề trong từng lĩnh vực cụ thể được áp dụng. Mặt khác, cơ quan xây dựng văn bản pháp luật dựa trên Bộ Pháp điển có thể nhận biết tình trạng pháp lý toàn bộ quy định pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm thi hành của mình và kịp thời có đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thực hiện pháp điển Chủ đề Khoa học, công nghệ, trong đó bao gồm 08 Đề mục: (1) Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (2) Chuyển giao công nghệ; (3) Công nghệ cao; (4) Đo lường; (5) Khoa học và công nghệ; (6) Năng lượng nguyên tử; (7) Sở hữu trí tuệ; và (8) Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:

          – Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển 03 đề mục: (1) Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (4) Đo lường; (8) Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

          –  Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục:

          (1) Đối với đề mục Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm 32 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ; và các Bộ: Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 45 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

          (2) Đối với đề mục Đo lường: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Đo lường bao gồm 17 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ Quốc phòng) và 20 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

          (3) Đối với đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật bao gồm 22 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ: Bộ Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 439 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

          – Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Các thành viên trong Hội đồng thẩm định tham dự đều đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

          – Về cấu trúc của đề mục: Đề mục Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa gồm 07 chương; đề mục Đo lường có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Đo lường gồm 09 chương và Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật gồm 07 chương.

          Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Hồ Quang Huy – Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó Chủ tịch Hội đồng nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục: Đo lường; Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện đã bảo đảm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt thông qua theo quy định.

          Nghị quyết số 118/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị – xã hội, hội và 29 đề mục (Danh mục kèm theo Nghị quyết và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển). Đến nay đề mục Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đề mục Đo lường và đề mục Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được đăng tải tại Chủ đề số 19: Khoa học, công nghệ tại đường link sau: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx./.

Vụ PCTT