Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 13, 2022 | 15:51 - Lượt xem: 662

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia. 

Dưới đây là toàn văn Thông tư:

Tổng cục TCĐLCL