Thông báo xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 30, 2020 | 9:16 - Lượt xem: 1105

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện năm 2020.

1. Nguyên tắc, điều kiện xét giao trực tiếp

Nguyên tắc, điều kiện tham gia xét giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 29/5/2020. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 29/5/2020.

Tệp đính kèm:

  • Các Quyết định của của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ (Quyết định số 1123.QĐ-BKHCN ngày 28/4/2020 và Quyết định 1134.QĐ-BKHCN ngày 29/4/2020)
  • Danh mục nhiệm vụ kèm theo các Quyết định nêu trên.

           Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.