Thông báo về việc xét giao trực tiếp nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng bổ sung thực hiện từ năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 1, 2017 | 7:36 - Lượt xem: 1429

Thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”

thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam

đến năm 2020”

(bổ sung thực hiện từ năm 2017)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc xét giao trực tiếp nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng bổ sung thực hiện từ năm 2017 như sau:

1. Phương thức giao trực tiếp:

Phương thức giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 15/9/2017. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 15/9/2017./.

Tệp đính kèm:

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.