Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng TC, QCKT” thuộc Chương trình quốc gia 712” (thực hiện từ năm 2017)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 28, 2016 | 8:27 - Lượt xem: 1989

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-BKHCN, số 940/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án 1. “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017,

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ thuộc Dự án 1 thực hiện năm 2017 như sau:

1Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp:

Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/52014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên.

(Chi tiết các văn bản xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ- mục văn bản khoa học và công nghệ).

2Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 07/6/2016. Các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 07/6/2016.

Tệp đính kèm:

–         Quyết định 939/QĐ-BKHCNQuyết định 940/QĐ-BKHCN;

–         Phụ lục các Quyết định.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.