Thông báo về việc không thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện các chỉ số (“số chứng chỉ ISO 9001” và “số chứng chỉ ISO 14001”) trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam” thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” (thực hiện từ năm 2018)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 3, 2017 | 18:57 - Lượt xem: 1433

Ngày 09/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện năm 2018; trong đó có nhiệm vụ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện các chỉ số (“số chứng chỉ ISO 9001” và “số chứng chỉ ISO 14001”) trong hệ thống các chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam”, được phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã được triển khai trong khuôn khổ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và được thực hiện từ năm 2017; vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ không tiếp tục thực hiện tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ nêu trên trong năm 2018.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân biết./.