Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Dự án 1, 2 thuộc Chương trình 712 năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 31, 2019 | 9:27 - Lượt xem: 1304

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

1. Nguyên tắc tuyển chọn, điều kiện tham gia tuyển chọn

Nguyên tắc tuyển chọn, điều kiện tham gia tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00 ngày 26/7/2019. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 26/7/2019.

Tệp đính kèm:

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tel: 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.