Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (thực hiện từ năm 2019)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 16, 2018 | 3:29 - Lượt xem: 1384

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  (thực hiện từ năm 2019)