Thông báo: Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 7, 2020 | 14:14 - Lượt xem: 1208

  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 vào doanh nghiệp Việt Nam”

Mã số 03.5/2017-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Văn Đức
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2, Tổng cục TCĐLCL
  3. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 3.050 triệu đồng, trong đó

Kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.300 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 750 triệu đồng

  1. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 01/2017 – 12/2018
  2. Thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu

– Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 10/7/2020

– Địa điểm: Tổng cục TCĐLCL, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội