Thông báo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 2, 2021 | 14:57 - Lượt xem: 707

  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng tổ chức chứng nhận sản phẩm hữu cơ của Việt Nam được thừa nhận quốc tế

Mã số 03.2/2018-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Hoàng Minh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 01/2018-3/2021

  1. Tên nhiệm vụ: Triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

Mã số 03.3/2020-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Hải Xuân

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 01/2020 – 02/2021

  1. Tên nhiệm vụ: “Thúc đẩy áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam”

Mã số 03.11/2018-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Thị Ngọc Anh

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 11/2018 – 4/2021

Thời gian nghiệm thu: trong tháng 7/2021

Địa điểm nghiệm thu: Tổng cục TCĐLCL, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội