Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023 | 15:11 - Lượt xem: 681

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

  1. Tên nhiệm vụ, mã số: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Mã số 04.2/NSCL-2022
  2. Mục tiêu nhiệm vụ

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Ngọc Bích
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
  3. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 705 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    600 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                            105 triệu đồng

  1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 04/2023

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
TT Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Bùi Ngọc Bích ThS Viện TCCL Việt Nam
2 Hoa Xuân Hòa ThS Viện TCCL Việt Nam
3 Ngô Thị Ngọc Hà TS Viện Đo lường Việt Nam
4 Phùng Mạnh Trường TS Viện TCCL Việt Nam
5 Màn Thùy Giang ThS Viện TCCL Việt Nam
6 Mai Thu Phương ThS Viện TCCL Việt Nam
7 Phạm Thị Hải Yến CN Viện TCCL Việt Nam
8 Đặng Thùy Linh CN Viện TCCL Việt Nam
9 Trần Ngọc Chính ThS Viện TCCL Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 6/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết tại đính kèm!

Vụ KHTC