Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 22, 2023 | 16:16 - Lượt xem: 585

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
  1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm 2022, Mã số 04.1/NSCL-2022
  2. Mục tiêu nhiệm vụ

– Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

– Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn quốc gia để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa

– Góp phần nâng tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đến năm 2025 đạt khoảng 65%; giai đoạn 2026-2030: tỷ lệ hài hóa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phùng Mạnh Trường
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
  3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
TT Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Phùng Mạnh Trường TS Viện TCCL Việt Nam
2 Lê Ngọc Anh ThS Viện TCCL Việt Nam
3 Nguyễn Duy Trinh ThS Viện TCCL Việt Nam
4 Hà Thị Thu Trà CN Viện TCCL Việt Nam
5 Phùng Quang Minh CN Viện TCCL Việt Nam
6 Đoàn Thị Thanh Vân ThS Viện TCCL Việt Nam
7 Trần Thị Thanh Xuân ThS Viện TCCL Việt Nam
8 Lê Thành Hưng ThS Viện TCCL Việt Nam
9 Lê Thị Thanh Ngọc ThS Viện TCCL Việt Nam
10 Nguyễn Hải Anh ThS Viện TCCL Việt Nam
11 Màn Thùy Giang ThS Viện TCCL Việt Nam
12 Hoa Xuân Hòa ThS Viện TCCL Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 9/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Xem chi tiết tại đây: BC tu danh gia NVTC 2023_scan

Vụ KHTC