Thông báo kết quả xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện từ năm 2020 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 18, 2020 | 14:16 - Lượt xem: 1212

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện năm 2020,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết kèm theo)

Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911625; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).