Thông báo Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12, 2018 | 9:12 - Lượt xem: 1262

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2019 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 

Xem chi tiết tại đây: 

Thông báo kết quả tuyển chọn 2019  

Thông báo-Tổ chức, cá nhân DA1.2019  

Thông báo- Tổ chức, cá nhân DA2.2019

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911615; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).