Thông báo kết quả tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ CT 712 (NSCL) năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2019 | 16:44 - Lượt xem: 1168

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; Quyết định số 1019/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2019,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 

Thông tin liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911615; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Xem chi tiết tại đây Phụ lục Thông báo- Tổ chức, cá nhân DA2.2019))