Thông báo kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ năm 2016-2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 26, 2018 | 4:33 - Lượt xem: 1961

Ngày 15/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 113/TB-BKHCN về kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ năm 2016-2017.

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng – Phó Trưởng Ban Điều hành Chương trình đã chủ trì Hội nghị Ban Điều hành Chương trình năm 2016-2017.

Nội dung chính của Hội nghị là xem xét, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình năm 2016-2017; định hướng triển khai Chương trình năm 2018-2020.

Xem chi tiết Thông báo