Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 24, 2021 | 9:53 - Lượt xem: 1309

Ngày 23/02/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 335/TB-BKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322);

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014,

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021 thuộc Chương trình 1322 (đối với các nhiệm vụ Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì thực hiện thuộc Chương trình) như sau:

  1. Yêu cầu chung:

– Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình phải bám sát mục tiêu của Chương trình, phù hợp với việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

– Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp;

– Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, có địa chỉ ứng dụng, áp dụng kết quả cụ thể.

  1. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất

– Công văn đề xuất nhiệm vụ của đơn vị;

– Phiếu đề xuất nhiệm vụ (Mẫu theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

– Bảng tổng hợp đề xuất nhiệm vụ (mẫu kèm theo);

– Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm).

  1. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

– Thời hạn cuối cùng là ngày 22/3/2021 theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp 01 bộ bản chính qua đường Công văn về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. File điện tử gửi về địa chỉ email vukhtc@tcvn.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại: 0243 7911615; 0243 7911626.

Xem chi tiết tại đây TB-335.TB-BKHCN