Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 18, 2023 | 13:50 - Lượt xem: 778

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình 1322); căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình 1322, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình 1322, cụ thể như sau:

  1. Yêu cầu chung

– Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg: là các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

– Các đề xuất nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

  1. Định hướng, nội dung trọng tâm ưu tiên thực hiện từ năm 2024: theo Thông báo số 1084/TB-BKHCN tại tệp đính kèm.
  2. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ: 17h00 ngày 28/04/2023.
  3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu giấy, Hà Nội.

Chi tiết thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình 1322 theo Thông báo số 1084/TB-BKHCN ngày 18/04/2023 đính kèm.

Xem toàn văn thông báo tại đây!

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng