Thông báo của Israel về hóa chất

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 19, 2021 | 14:40 - Lượt xem: 1366

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1182 ngày 06/1/2020, Israel thông báo về Luật Đăng ký Hóa chất Công nghiệp, 5781-2020.

Bộ Bảo vệ Môi trường của Israel thúc đẩy việc thiết lập cơ chế đăng ký các hóa chất công nghiệp và xuất bản bản ghi nhớ về luật có tiêu đề “Luật Đăng ký Hóa chất Công nghiệp, 5781-2020”. Luật thiết lập một cơ chế mới nhằm giảm thiểu tác hại đối với con người và môi trường từ các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp địa phương.

Luật bao gồm những điều sau đây: Thiết lập Cơ quan đăng ký kiểm kê hóa chất; Cung cấp các hướng dẫn để thực hiện đánh giá rủi ro đối với các hóa chất đã chọn; Cung cấp các hướng dẫn để thực hiện quản lý rủi ro bằng cách đặt ra quy tắc hạn chế việc sử dụng hóa chất, hoặc tiếp xúc với chúng; Đặt các thẩm quyền và quyền lực được trao cho cơ quan đăng ký và cho Ủy ban Tư vấn Đánh giá Hóa chất.

Israel có một quy định rộng rãi liên quan đến việc thực hành, nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, bảo trì và vận chuyển các chất hóa học. Tuy nhiên, các quy định hiện hành được phân cấp và phân bổ giữa các bộ của Chính phủ và thường không bao gồm việc đánh giá một cách có hệ thống về các hóa chất và ảnh hưởng của chúng đối với con người hoặc tác động môi trường của chúng. Dự thảo luật mới đặt ra cơ chế thống nhất để đăng ký hóa chất công nghiệp, chịu sự quản lý và điều tiết của một cơ quan trong Bộ Bảo vệ Môi trường.

Các nhà sản xuất và nhập khẩu lượng đáng kể hóa chất công nghiệp (trên 10 tấn hóa chất tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành mỗi năm) sẽ phải báo cáo Cơ quan đăng ký hóa chất trực tuyến mới tại Bộ Bảo vệ Môi trường. Thông tin cần thiết là dữ liệu chính và một Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) đầy đủ. Thông tin này sẽ được công khai, tuân theo các hạn chế cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại. Sẽ đặc biệt chú ý đến việc giảm gánh nặng quan liêu và sử dụng các cơ sở dữ liệu chính thức có liên quan.

Các nghĩa vụ áp dụng đối với những nhà sản xuất và nhập khẩu sẽ áp dụng đối với các chất hóa học được tìm thấy trong một hỗn hợp được sử dụng làm nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp nhưng không áp dụng cho các hỗn hợp hóa chất có trong thành phẩm. Số lượng hóa chất yêu cầu báo cáo sẽ được kiểm tra theo lượng hóa chất thực tế chứ không phải theo tổng số hỗn hợp. Có bốn điều kiện để miễn yêu cầu đăng ký hóa chất công nghiệp, như được định nghĩa trong các phần khác nhau của Phụ lục thứ hai của Luật:

+ Phần 1: Hóa chất được điều chỉnh bởi các luật khác nhau;

+ Phần 2: Một chất hóa học với mức độ rủi ro đã biết;

+ Phần 3: Một chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên;

+ Phần 4: Polymer, ngoại trừ monome tự do có nồng độ khối lượng từ 2 trở lên trong hỗn hợp.

Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 và việc thành lập Cơ quan đăng ký kiểm kê hóa chất sẽ được hoàn thành và ra mắt trước ngày 1 tháng 9 năm 2024. Mục đích của Luật nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

An Hạ