Thông báo bổ sung về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng TC, QCKT”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 28, 2016 | 8:24 - Lượt xem: 1416

Tiếp theo Thông báo ngày 26/4/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bổ sung như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/52014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên và các biểu mẫu bổ sung ban hành tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 07/6/2016. Các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 07/6/2016./.