Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024 | 14:28 - Lượt xem: 224

Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 192/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 nhằm các mục đích như thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết số 105/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 được thông qua ngày 09/11/2023 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); và xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

            Kế hoạch xác định 03 lĩnh vực trọng tâm thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2024 gồm:

(1) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm:

            – Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

            – Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

            – Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

(2) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế:

            – Phạm vi theo dõi: Việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

            – Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

            – Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

(3) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm:

            – Phạm vi theo dõi: Việc thi hành Luật Xuất bản 2012.

            – Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

            – Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

            Bên cạnh đó, Kế hoạch đặt ra 04 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể như sau:

(1) Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

(2) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

(3) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

(4) Tổ chức Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Quyết định 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 22/02/2024 và giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành, địa phương; bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước; và tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

            Xem chi tiết tại Quyết định 192/QĐ-TTg xem tại đây!

Nguyễn Thành Dũng, Vụ Pháp chế – Thanh tra