Thảo luận hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 2, 2019 | 13:50 - Lượt xem: 1429

Ngày 2/8, buổi Thảo luận hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 đã diễn ra giữa Tổng cục TCĐLCL và Bộ TN&MT.

Tham dự buổi thảo luận, có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL); ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT); các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục địa chất khoáng sản Việt Nam; cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại buổi thảo luận, đại diện Bộ TN&MT trình bày bản đánh giá thực hiện kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 của Bộ TN&MT, trong đó năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019, Bộ TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Để đảm bảo việc thống nhất trong hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện các quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng như Nghị định số 127/2017/NĐ – CP, Bộ TN&MT đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và sửa đổi, bổ sung danh mục các phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc, bản đồ và môi trường phải được kiểm định tại Thông tư số 23/2013/TTBKHCN.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Bộ TN&MT sẽ triển khai cơ chế một của quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng lộ trình, rà soát hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công nhận hợp quy theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, năm 2018, Bộ TN&MT xây dựng 60 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bao gồm: 44 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 06 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, 02 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Công nghệ thông tin, 11 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực đất đai.

Đến nay, hầu hết các TCVN nêu trên đã hoàn thành việc xây dựng và đang trong quá trình làm thủ tục ban hành. Cụ thể: 06 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Bộ TN&MT đã gửi hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, công bố. 02 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đang xây dựng Dự thảo, chưa trình Bộ TN&MT thẩm tra. 11 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực đất đai đã được Tổng cục TCĐLCL thông báo kết quả thẩm định, đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi trình công bố. 44 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản đã được Tổng cục TCĐLCL thẩm định, đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi trình công bố.

Ngoài ra, Bộ TN&MT đã đôn đốc đơn vị bổ sung Hồ sơ công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với 11 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức biên soạn theo yêu cầu của Tổng cục TCĐLCL tại Công văn số 1429/TĐC – TC ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Năm 2018, Bộ TN&MT xây dựng 60 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bao gồm: 44 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản; 06 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, 02 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Công nghệ thông tin, 11 tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực đất đai. Đến nay, hầu hết các TCVN nêu trên đã hoàn thành việc xây dựng và đang trong quá trình làm thủ tục ban hành.

Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Trong năm 2018, Bộ TN&MT đã hoàn thành, trình ban hành 06 QCVN; thực hiện đăng ký QCVN đã ban hành với Bộ KHCN; việc phổ biến, áp dụng QCVN phục vụ quản lý nhà nước. Năm 2019, theo kế hoạch, Bộ TN&MT dự kiến sửa đổi bổ sung 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về hoạt động đo lường, Bộ TN&MT đang tiếp tục duy trì và dự kiến củng cố các cơ sở kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo trong quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, đo đạc và bản đồ nhằm bảo đảm chất lượng điều tra có bản của các lĩnh vực này. Về tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc đo đạc phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên và môi trường. Công tác kiểm định, hiệu chuẩn của các đơn vị trên hiện vẫn đang hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kiểm định của ngành khí tượng thủy văn; đo đạc, bản đồ và địa chất và khoáng sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến TBT, Điểm TBT Bộ TN&MT nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc như: đội ngũ cán bộ làm công tác thông báo và hỏi đáp về TBT của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT là các cán bộ kiêm nhiệm, thuộc các đơn vị khác nhau của Bộ, do vậy, việc thực hiện công tác này còn chưa được thường xuyên, liên tục, chưa thực sự dành nhiều thời gian cho công tác thông báo và hỏi đáp về Hiệp định TBT. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Hiệp định TBT chưa đáp ứng yêu cầu hiện tài và trong thời gian tới. Trong khi đó, nhu cầu rà soát các hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng lớn, đặc biệt khi Việt Nam đã ký kết và tham gia các hiệp định thương mại mới (Việt Nam-EU, CPTPP, Việt Nam-Hàn Quốc…).

Toàn cảnh buổi thảo luận. 

Trong phần định hướng mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch TCĐLCL năm 2020, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bộ sẽ xây dựng 43 tiêu chuẩn kỹ thuật, bên cạnh đó, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về quản lý chất lượng phương tiện đo đối với các loại máy móc, thiết bị; chỉ đạo việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Bộ…

Trao đổi tại buổi thảo luận, phía Tổng cục TCĐLCL đưa ra ý kiến đóng góp về bản báo cáo kế hoạch TCĐLCL năm 2020 của Bộ TN&MT, trong đó cơ bản Bộ TN&MT đã có sự phối hợp tốt với Tổng cục trong công tác: xây dựng, triển khai các văn bản QPPL; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; công tác quản lý nhà nước về đo lường; công tác đánh giá sự phù hợp; quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thực hiện QĐ 19/2014/QĐ-TTg; công tác TBT.

Bên cạnh đó, Tổng cục TCĐLCL đề nghị Bộ TNMT đôn đốc các đơn vị soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia gửi trình công bố các tiêu chuẩn quốc gia đã được thẩm định; bổ sung tình hình kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ TN&MT.

Đối với định hướng kế hoạch năm 2020, Tổng cục đề nghị Bộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; rà soát kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020; Đề nghị bổ sung nội dung xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực TN&MT; triển khai bổ sung nội dung về định hướng triển khai thực hiện QĐ số 19/2014/QĐ-TTg;

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đề nghị Bộ TN&MT có kế hoạch kiểm tra về chất lượng các sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn trong lĩnh vực được phân công. Hàng năm, Tổng cục TCĐLCL tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác xây dựng TCVN, QCVN, Bộ TN&MT cử cán bộ tham dự khi có thông báo.

Hà My