Thanh Hóa: Quyết tâm tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 1, 2021 | 14:40 - Lượt xem: 783

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa quyết tâm là một trong những tỉnh đầu tiên tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo tinh thần của cuộc làm việc ngày 26 tháng 3 năm 2021 với Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do ông Hà Minh Hiệp làm trưởng đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đăng ký trở thành một trong những tỉnh đầu tiên tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Nhận thấy, triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất tổng thể dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Quyết định số 36) tại tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong nâng cao nhận thức và vai trò của khoa học, công nghệ nhằm đạt tới các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã đi đến thống nhất cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (là đơn vị được giao triển khai thực hiện Quyết định số 36) xây dựng và thực hiện thành công Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong buổi làm việc, hai bên cũng đã thống nhất các nội dung công việc và lộ trình để tỉnh Thanh Hóa trở thành 1 trong 12 đến 15 tỉnh/thành phố đến 2025 hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất theo tinh thần của Quyết định 36, đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hoa