Thái Nguyên: Đẩy mạnh xây dựng, phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022 | 10:40 - Lượt xem: 304

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ về thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên xác định, phát triển công nghệ cao là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, do vậy trên cơ sở nội dung kế hoạch của Chính phủ ban hành về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, Tỉnh đặt mục tiêu sẽ xây dựng và phát triển khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, đồng thời xây dựng phát triển 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ thực hiện các dự án xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao và các dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao: Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; hình thành doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao, tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, đặc biệt là với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức nước ngoài có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung các biện pháp nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức xã hội, tổ chức, doanh nghiệp về các kết quả, thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giới thiệu phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cao tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về công nghệ cao.