Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho Xi măng Portland (TIS 15 – 25XX (20XX)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 3, 2019 | 9:56 - Lượt xem: 1858

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho Xi măng Portland (TIS 15 – 25XX (20XX).

Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối với Xi măng Portland Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật (TIS 15 Phần 1-2555 (2012) bằng tiêu chuẩn bắt buộc đối với Xi măng Portland (TIS.15-25XX (20XX). Tiêu chuẩn bao gồm các điều về phạm vi; định nghĩa; nguyên vật liệu; yêu cầu tài sản vật lý; bao bì; đánh dấu và ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Hiện nay Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 02/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem
tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2618_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/THA/540.

Theo tbt.gov.vn