Đơn hàng của Nguyễn Xuân Quang

Người viết: - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 10, 2019 | 16:16 - Lượt xem: 238

>

>

>

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà 13
2 TCVN 4400-87 Kỹ thuật chiếu sáng. Thuật ngữ và định nghĩa 17
3 TCVN 10344:2014 Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm trường điện từ đối với con người 40
4 TCVN 5176-90 Chiếu sáng nhân tạo. Phương pháp đo độ rọi 4
5 TCVN 4691-89 Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu kỹ thuật chung 20
6 TCVN 7722-2-13:2013 Đèn điện. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể. Đèn điện lắp chìm trong đất 15