Đơn hàng của Nguyễn Xuân Quang

Người viết: - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Chín 10, 2019 | 16:22 - Lượt xem: 352

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

STT Số hiệu Tên tài liệu Số trang
1 TCVN 7722-1:2017 Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 228
2 TCVN 7722-2-1:2013 Đèn điện. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể. Đèn điện thông dụng lắp cố định 8
3 TCVN 4691-89 Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu kỹ thuật chung 20
4 TCVN 7722-2-13:2013 Đèn điện. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể. Đèn điện lắp chìm trong đất 15
5 TCVN 7590-2-10:2013 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nghịch lưu và bộ chuyển đổi điện tử dùng cho bóng đèn phóng điện dạng ống khởi động nguội ( ống neon) làm việc ở tần số cao 25
6 TCVN 7541-1:2005 Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 7
7 TCVN 7590-2-1:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với cơ cấu khởi động (không phải loại tắcte chớp sáng) 23
8 TCVN 4400-87 Kỹ thuật chiếu sáng. Thuật ngữ và định nghĩa 17
9 TCVN 10344:2014 Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm trường điện từ đối với con người 40
10 TCVN 5176-90 Chiếu sáng nhân tạo. Phương pháp đo độ rọi 4
11 TCVN 2546-78 Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật 12
12 TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà 32