Tạo hành lang thông thoáng cho triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 8, 2022 | 10:57 - Lượt xem: 651

Đẩy mạnh hoạt động triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Trong những năm qua, Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trong đó có ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 quy định việc triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (nay là Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Hoạt động xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thời gian qua đã đóng góp vai trò lớn trong hoạt động cải cách hành chính nhà nước, giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và các công việc chuyên môn, các công việc giải quyết nội bộ trong cơ quan.

Trong quá trình triển xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước hiện nay việc xây dựng, phê duyệt dự toán dựa trên cơ sở khung mức chi tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện, trong đó có nội dung chi thuê đơn vị tư vấn để hướng dẫn triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL, khi lập dự toán các cơ quan, tổ chức gặp khó khăn do chưa có văn bản quy định về nội dung chi và mức chi cụ thể, theo Thông tư 116/2015/TT-BTC chưa quy định cụ thể về các nội dung chi và định mức chi, do đó nhằm đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/5/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước bao gồm: Cấp bộ, ngành; Cấp tổng cục, cục trực thuộc bộ và tương đương; UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc cục thuộc bộ, ngành đóng tại địa phương; Cấp chi cục hoặc tương đương trực thuộc cơ quan cấp cục trên địa bàn tỉnh, Sở, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Định mức kinh tế – kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần như sau:

– Định mức lao động: Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp + Định mức lao động gián tiếp

Trong đó: Định mức lao động trực tiếp là thời gian lao động cần thiết của các chuyên gia tư vấn quy định tại Điều 9, 10 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN trực tiếp tư vấn, hướng dẫn để hoàn thành công việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN. Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính bằng công, 01 (một) công tương đương 08 giờ.

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) là thời gian lao động cần thiết để hoàn thành công việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN. Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của định mức lao động trực tiếp.

Định mức máy móc, thiết bị: Định mức thiết bị là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết đối với từng loại thiết bị để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đơn vị tính là ca;

Định mức vật tư: Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên liệu, vật liệu cần thiết, xác định theo chủng loại, số lượng để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Vì vậy, việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã khắc phục tình trạng chưa có định mức kinh tế – kỹ thuật để lập, phê duyệt dự toán cho hoat động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới và việc thực hiện chủ trương đổi mới quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong giai đoạn tới theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên và Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo VietQ